BosanskiEngleski
 
 
 
 
Nalazite se na linku: Projekti Jačanje uloge organizacija civilnog društva u monitoringu Državne strategije za borbu protiv nasilja nad djecom 2011-2014 u BiH
 
 

Jačanje uloge organizacija civilnog društva u monitoringu Državne strategije za borbu protiv nasilja nad djecom 2011-2014 u BiH

S ciljem doprinosa procesu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskim reformama u BiH, Udruženje Vesta iz Tuzle, u partnerstvu sa Udruženjem Zemlja djece Tuzla, realizira projekt Jačanje uloge organizacija civilnog društva u monitoringu Državne strategije za borbu protiv nasilja nad djecom 2011-2014 u BiH.

Projekt će se tokom narednih 36 mjeseci realizirati na području Bosne i Hercegovine uz finansijsku podršku Europske unije u okviru programa Europski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR). Pridruženi partner u projektu je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Realizacijom projekta se namjerava postići da organizacije civilnog društva budu prepoznate po svom doprinosu u promociji ljudskih prava kroz sudjelovanje u monitoringu Državne strategije za suzbijanje nasilja nad djecom 2011-2014 (u daljem tekstu: Državne strategije) i objedinjavanje nalaza u Izvještaj u sjeni o implementaciji Državne strategije, koji će, uz Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, biti zvanično dostavljen UN Komitetu za prava djeteta.

Na ovaj način, zasigurno će se doći do podataka drugačijih od onih kojima će raspolagati pomenuta nadležna državna institucija, a koji su od iznimne važnosti za detekciju prostora za poboljšanje položaja djece, žrtava nasilja u Bosni i Hercegovini. Kako bi konačni podaci do kojih dođu nevladine organizacije aktivne u zaštiti prava djeteta bili uporedivi sa onima od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, potrebno je jasno definisati i unificirati metodologiju prikupljanja i obrade takvih podataka. Stoga će tokom realizacije projekta Udruženje Vesta, zajedno sa partnerskom organizacijom, ponuditi nevladinim organizacijama dodatna znanja iz monitoringa javnih politika i pripreme Izvještaja u sjeni kroz krieranje novog Etičkog kodeksa istraživanja o djeci i Protokola sa standardima monitoringa Državne strategije.

Izrada pomenutih dokumenata ne samo da će predstavljati snažnu osnovu za nastavak saradnje vladinog i nevladinog sektora angažovanog na prevenciji i suzbijanju pojavnih oblika nasilja nad djecom i zaštiti njihovih prava, već će unaprijediti Državni izvještaj o implementaciji Državne strategije. Realizacijom planiranih projektnih aktivnosti omogućit će se ostvarenje kvalitetnog dijaloga između predstavnika civilnog društva i vladinog sektora u cilju konkretnih i specifičnih pomaka u poboljšanju položaja djece u Bosni i Hercegovini.

.
 
 
 
 

Kontakt informacije

Udruženje "Zemlja Djece" Tuzla

Glavna kancelarija:
+38735257 391
hug.zemd@bih.net.ba
TTC Telex
+38735257389, 257390
telex@zemljadjece.org

Facebook profil

1278757327_facebook

Design by

150x75-png
www.hdstudio.ba
+387 61 743 466