BosanskiEngleski
 
 
 
 
Nalazite se na linku: Mreže ASB
 
 

ASB - Unapređenje pružanja socijalnih usluga u jugoistočnoj Evropi kroz jačanje nacionalnih i regionalnih mreža organizacija civilnog društva

Naziv projekta: Jačanje pružanja socijalnih usluga u jugoistočnoj Evropi kroz osnaživanje nacionalnih i regionalnih OCD mreža.

Aplikant: Arbeiter-Samariter-Bund, Deutschland e.V, Njemačka

Partneri: SOLIDAR Brisel, Organizacija za građanske inicijative Osijek, LIR Civilno društvo Banja Luka, Edukacioni centar Leskovac, CLARD Kosovo, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Podgorica.

Ukupan budžet regionalnog projekta i trajanje projekta: 920,680.75 €, 24 mjeseca

Sveokupni cilj:

Da se postigne dinamičniji civilno društvo koje aktivno sudjeluje u javnoj raspravi o demokratiji, ljudskim pravima, socijalnoj uključenost i vladavini prava i da bi mogli ravnopravno utjecati na procese donošenja odluka. 

Projektni cilj:

Ojačati mreže organizacija civilnog društva koje se bave pružanjima socijalnih usluga u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu pod rezolucijom UN 1244, u cilju poboljšanja socijalnih usluga građanima.


Projektne aktivnosti:

 1. Osnivanje upravnog odbora projekta; potpisivanje memoranduma o razumjevanju;
 2. Razvoj standarnih operativnih procedura;
 3. Učešće na uvodnoj konferenciji u Briselu;
 4. Razvoj studije polazne osnove - baseline studije za pružanje socijalnih usluga u ciljnim državama koja ima za cilj presjek komparativne analize zakonske osnove o socijalnoj zaštiti i pružanju socijalnih usluga od strane organizija civilnog društva;
 5. Odabir organizacija civilnog društva koje pružaju socijalne usluge u projektnim zemljama po sektorima definisanim u prijedlogu projekta, 5 mreža sektora socijalne zaštite, 4 organizacije po mreži: briga o starim i iznemoglim licima, osobe sa invaliditetom, podrška djeci i omladini u riziku, žene žrtve nasilja i migranti.
 6. Organizovanje nacionalnih mreža OCD po državama i osnivanje jedne regionalne mreže.
 7. Organizacija sastanaka nacionlanih i regionalnih mreža;
 8. Organizacija 5 javnih slušanja na osnovu preporuka definisanih u baseline studiji
 9. Kreiranje web portala;
 10. Priprema godišnjeg izveštaja u polju socijalne inkluzije od strane SOLIDAR partnera;
 11. Organizovanje evropskog okruglog stola (godišnje) u Evropskom parlamentu u Briselu;
 12. Kreiranje i sprovođenje programa/treninga za građenje kapaciteta OCD u cilju održivog pružanja socijalnih usluga;
 13. Dodjela malih grantova članicama mreža za pružanje socijalnih usluga.

Opis projekta

Partnerska strategija je osmišljena sa ciljem da poboljša kapacitete OCD koje pružaju socijalne usluge kroz umrežavanje i posebno pripremljene treninge sa fokusom na najproblematičnije teme kao što su organizacioni menadžment OCD koje pružaju socijalne usluge i uvode standard kvaliteta prema najboljim EU praksama kao i kontrole standarda.

Pored direktne pomoći za OCD – pružaoce socijalnih usluga, ASB i ostali partneri na projektu: SOLIDAR; EDC; LIR CD; OGI; CLARD i SOS Telefon će tokom implementacije projekta razviti platformu za praćenje ključnih promjena u socijalnoj politici širom regiona u vezi sa relevantnim reformama u EU. Implementacija projekta će otvoriti mogućnost za otvoren dijalog među uvaženim članicama OCD uključenim u pružanje socialnih usluga na području Zapadnog Balkana. Organizacija sastanaka na nacionalnom i regionalnom nivou, kao jedna od osnovnih aktivnosti, će osigurati pokretanje aktivizma među članovima mreže na regionalnom nivou. Priprema godišnjeg monitoring izvještaja o reformama na polju socijalne uključenosti, vezane za proširenje EU, i učešće na Evropskom okruglom stolu predstavlja otvaranje kanala za komunikaciju među glavnim učesnicima na polju socijalnog uključivanja na Balkanu i odgovarajućih učesnika iz EU. Uspjeh ove komunikacije će kao rezultat imati porast legitimiteta, transparentnosti i priznavanja OCD uključenih u provođenje predloženih akcija na oba nivoa partnerstva (ASB sa nacionalni projektnim partnerima i nacionalna mreža OCD – pružalaca socijalnih usluga).

 

.
 
 
 
 

Kontakt informacije

Udruženje "Zemlja Djece" Tuzla

Glavna kancelarija:
+38735257 391
hug.zemd@bih.net.ba
TTC Telex
+38735257389, 257390
telex@zemljadjece.org

Facebook profil

1278757327_facebook

Design by

150x75-png
www.hdstudio.ba
+387 61 743 466