BosanskiEngleski
 
 
 
 
Nalazite se na linku: Mreže Regionalna mreža dnevnih centara
 
 

Regionalna mreža dnevnih centara

Regionalna mreža za decu uključenu u zivot i rad na ulici formirana je u junu 2010 godine. Formirale su je
članice nevladine i vladine organizacije i institucije koje promovišu i zagovaraju ostvarivanje prava dece i mladih
uključenih u život i rad na ulici, kao i unapređivanje kvaliteta života i participacije sve dece i svih mladih u društvu.

Principi delovanja

Posvećenost ostvarivanju prava svakog deteta, sa fokusom na decu i mlade uključene u život i rad na ulici.

Transparentnost i otvorenost u komunikaciji i radu.

Donošenje odluka na osnovu demokratskih principa.

Uvažavanje različitosti.

Odgovornost svake članice za postizanje dogovorenih ciljeva i realizaciju aktivnosti baziranih na vrednostima i
principima mreže.

Međusobno poštovanje i solidarnost.

Delovanje regionalne mreže u najboljem interesu dece i mladih

Nakon osnivanja mreže, usledila je konferencija „Deca uključena u život i rad na ulici NAŠA odgovornost“ u junu
mesecu 2011. godine u Beogradu. Pozvani su predstavnici nacionalnih institucija iz zemalja jugoistočne Evrope,
uključujući relevantna ministarstva, civilno društvo i međunarodne organizacije kao i stručnjaci iz čitave Evrope.
Cilj konferencije bio je identifikovanje delotvornih modela servisa za podršku i zaštitu dece uključene u život i rad
na ulici, u smislu prevencije ili smanjenja rizika od nasilja, eksploatacije i zlostavljanja, uključujući minimiziranje
rizika od nebezbednih migracija dece kao i rizika od trafikinga.

Cilj programa “Sveobuhvatna zaštita za decu uključenu u život i rad na ulici u jugoistočnoj Evropi 2012-2014” je
uspostavljanje pomenutih modela podrške. Program se fokusira na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva
- direktnih pružaoca usluga, da zajednički razviju servise, programe i politike koji će unaprediti kvalitet života dece
uključene u život i rad na ulici u region jugoistočne Evrope.

Ciljevi programa

Uspostavljanje jake i funkcionalne regionalne mreže organizacija, direktnih pružaoca usluga za decu i mlade
uključene u život i rad na ulici za pružanje efikasnih intervencija kroz razmenu iskustva i naučenih lekcija u regionu
jugositočne Evrope.

Uspostavljanje kvalitetnog servisa i usluga gde deca primaju podršku od obučenih profesionalaca, da se zaštite i
ohrabre za aktivno učešće u aktivostima koje su njima namenjene.

Kreiranje koordiniranih regionalnih i nacionalnih strategija i platformi zagovaranja za unapređenje položaja dece i
mladih ukjučenih u život i rad na ulici u regionu jugoistočne Evrope.

Članice regionalne mreže za decu uključenu u život i rad na ulici čine organizacije iz Srbije i Bosne i Hercegovine

Altruist

Centar za integraciju mladih

Ekumenska humanitarna organizacija

Javna ustanova Kantonalni centar za socijalni rad

Nova generacija

Medica

Zemlja djece

 

.
 
 
 
 

Kontakt informacije

Udruženje "Zemlja Djece" Tuzla

Glavna kancelarija:
+38735257 391
hug.zemd@bih.net.ba
TTC Telex
+38735257389, 257390
telex@zemljadjece.org

Facebook profil

1278757327_facebook

Design by

150x75-png
www.hdstudio.ba
+387 61 743 466