BosanskiEngleski
 
 
 
 
Nalazite se na linku: Mreže Nezavisni monitoring tim
 
 

Nezavisni monitoring tim

Monitoring u sjeni – mehanizam pra
ć
enja
U svrhu monitoringa u sjeni, uspostavljen je Nezavisni Monitori
ng Tim, sastavljen od 6
renomiranih organizacija civilnog društva/ nevladinih organizac
ija iz BiH, odabranih na
osnovu javnog poziva, a u skladu sa kriterijima koji su se, osi
m iskazanog interesa za
članstvo u Timu, odnosili na organizacione ekspertize, kapacite
te organizacije i
geografsko područje djelovanja.
Nezavisni Monitoring Tim
čine:
o
UG 'Zemlja djece' Tuzla
o
SOS Dječija sela BiH
o
Udruženja 'Centar za prava djeteta' Konjic
o
UG 'Otaharin' Bijeljina
o
Udruženja 'Nova generacija' Banja Luka
o
Hope and Homes for Children BiH i
o
Udruženje Vesta H.O. Tuzla
1
Cilj
uspostave NMT je:
1. pravovremeno, koordinisano, kvalitetno i neovisno prikupljan
je podataka i
izvještavanje o sprovedbi Strategije za borbu protiv nasilja na
d djecom u BiH 2012-2015
i
2. uspostava i održavanje institucionaliziranog dijaloga sa Min
istarstvom za
ljudska prava i izbjeglice BiH, t
e državnim Monitoring Timom za
praćenje Strategije.
Međusobni odnosi, saradnja, te vrsta i obim aktivnosti koje će
NMT i njegove članice
sprovesti u svrhu praćenja i pripremi Izvještaja u sjeni o spro
vedbi Strategije za borbu
protiv nasilja nad djecom 2012-201
5, regulisani su Protokolom o
saradnji članica
Nezavisnog Monitoring Tima, koji
je potpisan 20. februara 2013.
godine.
Uspostava i djelovanje Nezavisno
g Monitoring Tima je podržano i
od strane nadležnog
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
(07-37-379-1/13), te
regulisano Protokolom o međusobn
oj saradnji od 20.02.2013. godi
ne.
.
 
 
 
 

Kontakt informacije

Udruženje "Zemlja Djece" Tuzla

Glavna kancelarija:
+38735257 391
hug.zemd@bih.net.ba
TTC Telex
+38735257389, 257390
telex@zemljadjece.org

Facebook profil

1278757327_facebook

Design by

150x75-png
www.hdstudio.ba
+387 61 743 466