BosanskiEngleski
 
 
 
 
Nalazite se na linku: Projekti Snažniji glas za djecu Aktivnosti
 
 

Aktivnosti

Septembar - Decembar 2011.

U periodu od septembra do decembra 2011.god. realizovano je 8 radionica. Broj učesnika u aktivnostima u prosjeku je bio 20 učenika i učenica, koji su dolazili iz više osnovnih škola, ali u najvećem broj iz JU OŠ „Sjenjak“ i JU OŠ „Kreka“ Tuzla.

snazniji1

„Dječiji život nije šala i mi imamo svoja prava“

U organizaciji Udruženja Zemlja djece iz Tuzle, a u povodu Dječije nedelje, 24.10.otvorena je četverodnevna manifestacija „Dječiji život nije šala i mi imamo svoja prava“. Tuzlanski tinejdžerski centar Tuzla manifestaciju je organizovao sa tuzlanskim osnovnim školama i nevladinim organizacijama koje rade sa djecom koja dolaze iz različitih kategorija. Učesnici festivala (400 dječaka i djevojčica) su u toku četiri dana imali priliku da kroz zabavne i edukativne sadržaje uživaju sa vršnjacima iz cijelog grada. Neki od članova dječije grupe učestvovali su kao tehnička podrška organizaciji festivala. 

Kampanja povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta

U susret 20. Novembru međunarodnom Danu djeteta radna grupa za djecu i mlade, koja unutar Udruženja „Zemlja djece“ Tuzla djeluje kao aktivnost mreže održala je uličnu akciju s ciljem podizanja svijesti o dječijim pravima. Mladi članovi radne grupe Telex kao goruće probleme djece i mladih izdvojili su problem dostupnosti i konzumiranja alkoholnih i duhanskih proizvoda među djecom i mladima. Iako zakon strogo propisuje način prodaje i distribucije ovih proizvoda svjedoci smo svakodnevnog kršenja ovih zakonskih propisa. Takođe smo pozvali inspekcijske službe da pooštre svoje djelovanje jer naočigled svih duhanski i alkoholni proizvodi prodaju se u neposrednoj blizini odgojno-obrazovnih institucija, iako zakon nalaže da takva prodajna mjesta moraju biti najmanje 100 metara udaljena od navedenih institucija.

Nakon uspješne ulične akcije, po izuzetno hladnom vremenu, članovi radne grupe ugrijali su se i okrijepili na zajedničkom ručku.

U sklopu akcije podjeljen je promotivni materijal:

  • Jedinstveni promotivni leci na nivou 10 partnerskih organizacija.
  • Balončići sa prigodnim porukama za mališane.
  • Poklon olovke sa nazivom mreže i Udruženja.
  • Promotivni leci nastali na radionicama radne grupe Telex s ciljem promovisanja provedbe Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih proizvoda, kao i djelovima Zakona o unutrašnjoj trgovini koji se tiče stavljanja u promet alkoholnih proizvoda.

Radionica na temu dječijih prava, JU Osnovna škola „Poljice“ Lukavac

Dana, 21.11.2011.godine realizovane su radionice na kojima se obrađivala UN Konvencija o dječijim pravima. Navedena škola je obuhvaćena aktivnostima jer se nalazi u ruralnom području ,koju pohađa veliki broj djece Romske nacionalnosti. Cilj radionica je upoznavanje djeca sa osnovnim dječijim pravima, kako se koristiti UN Konvencijom, te koje su njihove obaveze vezane za odredjeno pravo i kome se obratiti za pomoć ukoliko je neko od njihovih prava ugroženo. Realizovane su 4 radionice sa učenicima od 1. do 8 . razreda, kroz edukaciju je prošlo 60 djece. Osoblje škole izvršilo je selekciju učenika, za koje su smatrali da je jako važno da prođu kroz ovakav vid radionica. Prilagođene su uzrasnoj grupi, a u radu je zastupljen kombinovani rad ( 1. i 2. razred,3. i 4., 5. i 6.,7. i 8.). Djeca učesnici radionica su edukovana,osnazena i osposobljena da i svojim drugarima iz razreda prenesu sve važne informacije koje su saznali u toku rada.

Kreativna radionica, TTC Telex

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana djeteta u prostorijama Tuzlanskog tinejdžerskog centra Telex održana je kreativna radionica oslikavanja šolja za mlijeko.Posebna vrsta šolja prilagođena je uređivanju i oslikavanju. Djeca su na šoljama oslikali željene motive sa temom dječijih prava, te vlastitim imenom. U buduće korisnici centra imaće svoju vlastitu šolju za koju su odgovorni i koju koriste. Ovakvim načinom rada oslobađa se kreativnost djece, te se stvara osjećaj odgovornosti za vlastitu šolju, te se razvija osjećaj pripadnosti centru.

Februar - Maj 2012.

Glavne aktivnosti u drugom ciklusu rada grupe bile su radionice, te sprovođenje akcionog plana s ciljem aktivnog sudjelovanja u poboljšanju vlastite lokalne i školske zajednice. Grupa se sastajala na redovnoj bazi, ali je početak rada umnogome uslovilo vanredno stanje izazvano generalnim štrajkom u obrazovanju, kao i elementarnom nepogodom koja je prouzročila kolaps u funkcionisanju kompletnog grada, kao i institucija obrazovanja.

Ukupno je održano osam radionica uz dodatne aktivnosti. Kroz radionice i aktivnosti obuhvaćeno je oko 20 djece uzrasta od 11-14 godina, uglavnom učenika JU OŠ Sjenjak koja je u potpunosti otvorila vrata za saradnju i kompletnu implementaciju rada dječije grupe. Učenici koji su članovi Vijeća učenika po automatizmu su uključeni u rad grupe.

Grupa je u potpunosti ostvarila vlastiti plan rada, a jedina preostala aktivnost je prezentacija rada grupe, kao i postignutih rezultata.

Rezultati rada grupe:

-        Održano 8 radionica sa uključenih preko 20 mladih ljudi i djece

-        Organizovano je prikupljanje potpisa za podršku zbrinjavanju pasa lutalica

-        Organizovana je akcija prikupljanja hrane za pse u marketima

-        Grupa je posjetila Azil za pse u Tuzli i donirala prikupljenu hranu

-        Grupa je aktivno uključena u sve aktivnosti koje organizuje Udruženje „Zemlja djece“, JU OŠ „Sjenjak“ i Tuzlanski tinejdžerski centar „Telex“

Septembar - Decembar 2012.

Glavne aktivnosti u prvom ciklusu rada grupe bile su radionice sa djecom. U periodu od septembra do decembra 2012.god. realizovano je 8 radionica uz dodatne aktivnosti. Broj učesnika u aktivnostima u prosjeku je bio 20 učenika i učenica uzrasta od 10-16 godina, koji su dolazili iz JU OŠ „Sjenjak“. Pored radionica u kojima su članovi grupe prolazili kontinuiranu edukaciju na polju dječijih prava. U novembru, članovi grupe su uličnom akcijom obilježili 20.novembar Međunarodni dan dječijih prava.

Rezultati rada grupe:

-        Održano 8 radionica sa uključenih okvirno preko 25 ( 17 djevojčica i 8 dječaka) djece

-        Grupa je učestvovala u podršci obilježavanju Međunarodne sedmice djeteta u organizaciji Udruženja „Zemlja djece“

-        Organizovana je ulična akcija povodom 20.novembra Međunarodnog dana dječijih prava

-        Članovi grupe pružili su volontersku podršku prilikom sprovođenja velike humanitarne akcije „Jedan slatkiš, jedno dijete“ u organizaciji Udruženja „Zemlja djece“.

Nakon uspješno završene prve godine rada Dječije grupe započeo je novi ciklus. Obnovljena je saradnja sa JU OŠ „Sjenjak“ Tuzla koja je ponovo otvorila svoja vrata za realizaciju aktivnosti grupe. Kao i prethodne godine učenici koji su delegirani za članstvo u Vijeću učenika, po automatizmu, postaju i članovi Grupe. Za razliku od prošle godine u rad su uključeni i učenici nižih razreda, a sve uz astitenciju Esme Kapetanović, učiteljice razredne nastave i voditelja Vijeća učenika. Zbog problema tehničke prirode (konfuzno stanje u školama, konkursne procedure za prijem nastavnika, nestalan raspored časova i sl) radionice su započele u oktobru.

snazniji2

Međunarodni dan dječijih prava 20.novembar

Cilj akcije bio je skrenuti pažnju građana na nizak nivo poštivanja dječijih prava, kao i promovisati prava među stanovništvom koje, u principu, pokazuje nizak nivo svijesti o dječijim pravima uopšte.

U tu svrhu članovi dječije grupe na radionicama su kreirali pismo upućeno odraslima kojim su na prisan način htjeli doprijeti do odraslih, kojih se dječija prava vrlo često ne tiču, a za koja su kao odrasli i odgovorni zaduženi i obavezni da rade u najboljem interesu djeteta. Pored pisma u koverti koja je dijeljena kao promotivni materijal nalazio se i niz statističkih podataka koji ukazuju na jako težak položaj djece i mladih u Bosni i Hercegovini.

Pored dijeljena pisama, balona i letaka, postavljen je i dio izložbe foto sekcije Tuzlanskog tinejdžerskog centra Telex čije su fotografije vizuelno prikazale pozitivne i negativne primjere poštivanja dječijih prava u BiH.

Februar - Maj 2013.

Članovi grupe započeli su svoj rad sa početkom nastave u drugom polugodištu školske 2012/2013.godine. Fokus rada u ovom periodu bio je na što boljem upoznavanju UN Konvencije o pravima djeteta. U sklopu radionica debatom i razmjenom mišljenja članovi grupe imali su priliku tematski obraditi samu Konvenciju, ali i njenu praktičnu primjenu.

Uporedo sa ovim aktivnostima grupa je učestvovala u istraživanju „Upravljanje po mjeri djeteta“ u sklopu rada mreže NVO „Snažniji glas za djecu“. U januaru dva člana grupe pohađala su edukaciju s ciljem upoznavanja sa metodologijom istraživanja. Zadatak grupe bio je da sprovede istraživanje kroz dvije fokus grupe sa svojim vršnjacima, te dva intervjua sa predstavnicima lokalne vlasti. Cilj istraživanja bio je sticanje uvida u praktično poštivanje Konvencije, odnosno Generalnih mjera implementacije, datih od strane Komiteta za prava djeteta pri UN-u. Grupa je odabrala dva predstavnika koji su sprovodili fokus grupe i intervjue, a nakon obavljenog istraživanja grupa je imala zadatak kreirati i izvještaj na jeziku prilagođenom djeci.

U septembru je predstavljen finalni izvještaj u prostorijama škole

Rezultati rada grupe:

-        Održano 8 radionica sa uključenih okvirno oko 20 ( 12 djevojčica i 8 dječaka) djece

-        Dva člana grupe učestvovala su u edukaciji na temu „Upravljanje po mjeri djeteta“

-        Grupa je učestvovala u sprovođenju istraživanja “Upravljanje po mjeri djeteta“

-        Izvještaj je predstavljen akterima lokalne zajednice u OŠ „Sjenjak“

Septembar - Decembar 2013.

Dječija grupa „Telex“ drugi ciklus rada u 2013.godini započela je početkom nove školske 2013/2014.godine. Grupu su napustili neki članovi (nastavak školavanja u srednjoj školi), dok su novi članovi upotpunili njihovo mjesto. Manji broj učesnika evidentan je zbog završetka posljednje generacije učenika po osmogodišnjem sistemu obrazovanja. Škola je umjesto dosadašnja 4, ostala na samo 2 odjeljenja.

snazniji3

Grupa je krenula sa radom na temu Konvencije, odnosno praktične primjene iste. Uslijed sve većeg broja slučajeva međuvršnjačkog nasilja grupa je odlučila kao temu za konkretan rad odabrati upravo nasilje, odnosno borbu protiv svih oblika nasilja. Tri člana grupe učestvovala su na susretima djece u Sarajevu u sklopu kojih su se upoznali sa djecom iz drugih dječijih grupa i posjetili Parlament BiH. Na susretima su stekli mnogo novih prijatelji, puno novog iskustva i znanja.

S obzirom da se 19.novembar obilježava kao dan borbe protiv nasilja nad djecom odlučeno je da se Međunarodni dan djeteta 20.novembar (koji je zajednička aktivnost u sklopu Mreže) obilježi upravo sa temom nasilja. Članovi grupe su kao i prošle godine uzeli učešće u humanitarnoj akciji „Jedan slatkiš, jedno dijete“ koju organizuje Udruženje „Zemlja djece“ Tuzla, a s ciljem prikupljanja slatkiša od kojih se formiraju novogodišnji paketići za djecu koja dolaze iz socijalno ugroženih kategorija.

Rezultati rada grupe:

-        Održano je ukupno 8 radionica sa okvirno 20 učesnika (12 ženskih i 8 muških)

-        Uspješno je obilježen 20.novembar Međunarodni dan djeteta

-        Članovi grupe učestovali su na susretima djece u okviru mreže NVO „Snažniji glas za djecu“

-        Dječija grupa „Telex“

-        učestvovala je u humanitarnoj akciji „Jedan slatkiš, jedno dijete“

Februar - Maj 2014.

Početak nastave u drugom polugodištu školske 2013/2014 godine bio je uslovljen društvenim nemirima koji su u Tuzli eskalirali u otvorene sukobe građana sa policijom, te je nastava bila obustavljena. Nakon normalizacije sigurnosne situacije u gradu nastava je krenula, a sa nastavom i aktivnosti dječije grupe „Telex“ koju čine učenici Vijeća učenika OŠ „Sjenjak“ Tuzla.

S obzirom da je grupa imala dužu pauzu nego je bilo planirano uvodne radionice su poslužile da se grupa podsjeti na ciljeve rada, kao i da se članovi grupe upoznaju sa predstojećim aktivnostima. Članovima grupe predočeno je da će se u narednom periodu raditi na sprovođenju istraživanja o dječijim pravima koje će sprovoditi sa svojim vršnjacima.

Grupa je redovno održavala radionice i u izvještajnom periodu održano je ukupno 8 radionica sa prosječno 20 članova grupe od kojih je 7 dječaka i 13 djevojčica. Pored ovih radionica grupa se u timovima sastajala po potrebi kako bi se realizirali i specifični zadaci u okviru rada na istraživanju.

U martu i aprilu članovi grupe radeći na istraživanju ukupno su prikupili informacije o nivou informisanosti i svijesti o pravima djeteta (kroz upitnike i dvije fokus grupe) od 100 svojih vršnjaka. Ispitivanje putem upitnika obuhvatilo je učenike OŠ „Sjenjak“, a dvije fokus grupe kreirane su od članova TTC Telex-a, te učenika gimnazije „Ismet Mujezinović“.

Finalizacija rada na istraživanju bila je prekinuta uslijed proglašenja stanja elementarne nepogode i obustave rada svih obrazovnih institucija. Na sreću niko od članova grupe nije direktno pogođen poplavama i klizištima, a članovi grupe su i ovog a puta pokazali svoju humanost i doniranjem odjeće i ostalih potrepština pomagali su unesrećenim ljudima.

Grupa je zvanično aktivnosti završila u posljednoj sedmici školske godine, a planirano je da akcija u zajednici, u narednom ciklusu, bude usmjerena ka podršci i pomoći djeci koja su pogođena posljedicama poplava i klizišta.

Rezultati rada grupe:

-        Održano je ukupno 8 radionica sa okvirno 20 učesnika (13 ženskih i 7 muških)

-        Uspješno su sprovdene aktivnosti na istraživanju o pravima djeteta

-        Održane 2 fokus grupe u okviru istraživanja

-        Fasilitator dječije grupe i Udruženje „Zemlja djece“ su u od nastavničkog Vijeća OŠ „Sjenjak“ primili zahvalnicu i pohvalu za dosadašnji rad.

 

 

 

 

 


.
 
 
 
 

Kontakt informacije

Udruženje "Zemlja Djece" Tuzla

Glavna kancelarija:
+38735257 391
hug.zemd@bih.net.ba
TTC Telex
+38735257389, 257390
telex@zemljadjece.org

Facebook profil

1278757327_facebook

Design by

150x75-png
www.hdstudio.ba
+387 61 743 466