BosanskiEngleski
 
 
 
 
Nalazite se na linku: Projekti Glas djece
 
 

O mreži

Neformalna mreža NVO za prava djeteta formirana je 2009. godine na inicijativu međunarodne organizacije Save the Children Norway. Tom prilikom, 13 nevladinih organizacija potpisalo je memorandum o saradnji s ciljem razvijanja partnerskih odnosa i unapređenja stanja prava djeteta u Bosni i Hercegovini.

Organizacije, koje su u oktobru 2011. godine usvojile naziv mreže - „Snažniji glas za djecu“, i formalizovale svoj rad kroz pravilnik su: UG „Zdravo da ste“ Banjaluka, HUG „Naša djeca“ Sarajevo, UG „Budućnost“ Modriča, UG „Svjetionik“ Prijedor, UG „Sretni Romi“ Tuzla, UG „Zemlja djece“ Tuzla, UG „Udruženje za mentalno nedovoljno razvijena lica“ Banjaluka, UG „Budimo aktivni“ Sarajevo, UG «Centar za prava djeteta» Konjic, UG „Fondacija lokalne demokratije“ Sarajevo, UG „Naša djeca“ Zenica, UG „Step by Step“ Sarajevo i UG „Sunce nam je zajedničko“ Trebinje.

Naša vizija

Bosna i Hercegovina ima razvijen i funkcionalan institucionalni i finansijski okvir za adekvatnu brigu i zaštitu sve djece. Vlasti Bosne i Hercegovine su na svim nivoima uspostavile i razvile institucionalne mehanizme i zakonske okvire zaštite prava djeteta koja omogućuju svakom djetetu jednak pristup u ostvarivanju prava utvrđenih Konvencijom o pravima djeteta.

Principi poštivanja najboljeg interesa djeteta, život, opstanak i razvoj djece, nediscriminacija i učešće djece se primjenjuju na svim nivoima odlučivanja.

Mreža "Snažniji glas za djecu" je stalna članica Vijeća za djecu i doprinosi radu drugih parlamentarnih tijela na svim nivoima vlasti, njeno mišljenje je uvaženo i partner je u donošenju javnih politika za djecu.

Mreža, je transparentna, neformalna zagovaračka struktura, koja radi za javno dobro u interesu sve djece u Bosni i Hercegovini, ima snažan i poštovan glas u javnosti i uživa povjerenje djece i roditelja; resurs je, i pripada svim udruženjima koja joj pristupe.

Djeca u Bosni i Hercegovini su sigurna, sretna, zadovoljna i imaju uslove za optimalan rast i razvoj.

Misija mreže

U ostvarenju vizije, mreža i njene članice će raditi na kreiranju, usklađivanju i promovisanju politika i zakona u skladu za Konvencijom o pravima djeteta, u najboljem interesu djeteta. Mreža ce pratiti stanje prava djeteta i informisati javnost, raditi na edukaciji i osnaživanju djece za aktivno učešće u svim aktivnostima od značaja za djecu.

Mreža će uspostaviti kontinuiranu suradnju sa institucijama od lokalnog do državnog nivoa. Doprinosit će uspostavi, razvoju i jačanju institucionalnih mehanizama, posebno Vijeća za djecu Bosne i Hercegovine.
Mreža će zagovarati izdvajanje budžetskih sredstava na svim nivoima vlasti namjenjenih djeci. Podsticat će društvenu odgovornost profitnog sektora s ciljem povećanja finansijskih sredstava namjenjenih djeci.

U cilju promovisanja i zagovaranja Konvencije o pravima djeteta i njene primjene u praksi, Mreža će nastaviti raditi na izgradnji kapaciteta članica Mreže za nezavisno praćenje Konvencije o pravima djeteta te raditi na pripremi relevantnih i tačnih informacija za sve ključne segmente pri izradi izvještaja o stanju prava djeteta u Bosni i Hercegovini.
U cilju povećanja kredibiliteta i vidjvljosti, Mreža će kontinuirano raditi na izgradnji mehanizama i vlastitih kapaciteta za informiranje javnosti o stanju prava djece u Bosni i Hercegovini.

Mreža će zajedno sa djecom raditi na istraživanju i prepoznavanju problema u lokalnoj zajednici te pokretati aktivnosti koje doprinose poboljšanju. U tom procesu će podizati kapacitete djece s ciljem njihovog uključivanja i učešća u procesu praćenja i izvještavanja o dječijim pravima kroz rad centara za djecu, saradnju sa vaspitno-obrazovnim ustanovama, neformalnim grupama i sl.

.
 
 
 
 

Kontakt informacije

Udruženje "Zemlja Djece" Tuzla

Glavna kancelarija:
+38735257 391
hug.zemd@bih.net.ba
TTC Telex
+38735257389, 257390
telex@zemljadjece.org

Facebook profil

1278757327_facebook

Design by

150x75-png
www.hdstudio.ba
+387 61 743 466