BosanskiEngleski
 
 
 
 
Nalazite se na linku: Projekti Projekat sa KBF i GIZ Šta možemo poduzeti?
 
 

Šta možemo poduzeti?

Šta je važno zapamtiti kada postoji sumnja da je dijete potencijalna žrtva trgovina ljudima?

Ukoliko vam se čini da je osoba za koju sumnjate da je potencijalna žrtva trgovine ljudima maloljetna, vaša obaveza je da o tome, bez odlaganja obavijestite službu socijalne zaštite. Sve ovlaštene organizacije, institucije i pojedinci imaju obavezu da obavijeste centar za socijalni rad ukoliko postoji sumnja da je dijete zlostavljano ili zanemareno na bilo koji način. Obaveza prijavljivanja postoji čak i ako osoba koja prijavljuje, sama može u tom trenutku pomoći djetetu. Onaj ko sumnja da je dijete potencijalna žrtva trgovine ljudima, nema obavezu da samostalno istražuje ovaj problem kako bi potvrdio ili opovrgnuo svoje sumnje. Njegove/njene obaveze su ograničene na komunikaciju sa službom socijalne zaštite.

Sve nadležne institucije u BiH, organizacije, fizička i pravna lica koja dođu u kontakt s maloljetnom žrtvom trgovine ljudima, dužni su da bez odlaganja obavijeste nadležni centar za socijalni rad. Prijava, ili informacija o žrtvi trgovine ljudima mogu da budu dostavljeni centru za socijalni rad, pismenim, usmenim, telefonskim ili elektronskim putem. U slučaju prijema prijave, odnosno u slučajevima kada je centar za socijalni rad primio informaciju o mogućoj žrtvi, obavezan je da izvrši procjenu koju vrši s nadležnim službom, kojoj je obavezan dostaviti sve informacije koje su zaprimljene.

Kada se radi o maloljetnicima, ukoliko postoji sumnja da se radi o žrtvi trgovine ljudima, s djetetom će se postupati kao sa žrtvom, dok se ne dokaže suprotno. U slučaju sumnje da se radi o djetetu žrtvi izuzetno je važno imati na umu činjenicu da je „pristanak žrtve djeteta na namjeravanu eksploataciju nevažan[1], jer se radi o djetetu koje nije u stanju da samo donosi ovakve i slične odluke.

Nezavisno o dobi žrtve, u slučaju postojanja osnovane sumnje da se radi o žrtvi trgovine ljudima, kontaktiraju se sljedeće nadležne institucije:

  • žrtva strani državljanin: obavještava se mjesno nadležan Terenski centar službe za poslove sa strancima.[2] U nemogućnosti kontaktiranja istog, obavještava se SIPA ili mjesno nadležna policija;
  • BiH državljanin žrtva: obavještava se mjesno nadležna policija ili tužilaštvo, ili regionalni centar SIPA-e; [3]
  • Maloljetna osoba (strani državljanin ili BiH državljanin): obavezno se obavještava i nadležna regionalna kancelarija SIPA-e.

 

Važno je napomenuti da roditelji i rođaci često mogu biti uključeni u eksploataciju djece. Djeca su, za očekivati, veoma lojalna svojim roditeljima ili osobama koji se staraju o njima. Ne može se očekivati da dijete samostalno traži da bude zaštićeno od ovih osoba. Pored toga, vrlo je važno uzeti u obzir činjenicu da će dijete imati mnogo više poteškoća da opiše situaciju u kojoj se nalazi, nego što bi to bio slučaj sa odraslom osobom. Utvrđeno je da djeca, koja se nalaze u situaciji da su trgovana, često daju iskaze sa očiglednim greškama ili neistinama. Ovo se dešava iz razloga jer je dijete instruisano i naučeno šta će pričati u slučaju da bude otkriveno, pa je naučilo priču napamet. Veoma je važno da pomognemo djetetu da se osjeća bezbjedno i zbrinuto, kao i da dijete ne osjeti da je pod bilo kakvom sumnjom ili istragom, odnosno da je reklo nešto zbog čega će biti kažnjeno.

 

Kome se obratiti za asistenciju?

U slučaju da na ulici ili na nekom drugom mjestu zateknete dijete ili odraslu osobu za koju sumnjate da bi mogla biti žrtva trgovine ljudima, molimo vas da vaše sumnje prijavite najbližoj policijskoj stanici, vašem centru zasocijalni rad ili nevladinoj organizaciji koja se bavi zaštitom ove kategorije korisnika. U nastavku izdvajamo najvažnije telefone:

Policija 122

JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo 033 723 640

JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka 051 348 515

JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Tuzla 035 266 574

JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Zenica 032 402 748

JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Mostar 036 551 375, 036 331 320 (jugozapad, zapad i jug)

JU „Centar za socjalni rad“ Prijedor 052 231 967

JU „Centar za socjalni rad“ Bijeljina 055 207 546

JU „Centar za socijalni rad“ Doboj 053 242 171

JU „Centar za socijalni rad“ Trebinje 059/260-201

Ministarstvo bezbjednosti BiH – Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima 033 710 530, 492 452, 492 454

Udruženje „Zemlja djece“ Tuzla 035 270 273

Udruženje „Nova generacija“ Banja Luka 051 923 270

MFS EMMAUS 033 263 385

Medica, Zenica 062 260 255

Altruist, Mostar 036 580 227

Plavi telefon – besplatna linija za pomoć djeci za RS 080 05 03 05

SOS telefon za FBiH (Medica) 1265[1] Palermo protokol, član 3.

[2] Vidi prilog: lista i kontakti svih terenskih centara

[3] Vidi prilog: lista SIPA kancelarija i kontakt informacije

.
 
 
 
 

Kontakt informacije

Udruženje "Zemlja Djece" Tuzla

Glavna kancelarija:
+38735257 391
hug.zemd@bih.net.ba
TTC Telex
+38735257389, 257390
telex@zemljadjece.org

Facebook profil

1278757327_facebook

Design by

150x75-png
www.hdstudio.ba
+387 61 743 466