BosanskiEngleski
 
 
 
 
Nalazite se na linku: Projekti Centri Dnevni centar za djecu ulice Edukativne aktivnosti
 
 

Edukativne aktivnosti

Bazno opismenjavanje i priprema korisnika za uključivanje u redovan školski sistem

IMG_0242Ovaj segment rada uključuje uglavnom djecu predškolskog uzrasta, te nešto stariju djecu koja su prerasla razred kojem pripadaju (napustili školu) ali još uvijek imaju izgleda za uključivanje u redovan školski sistem i sustizanje svoje generacije.

Rad sa ovom grupom djece obuhvata različite radionice edukativnog i kreativnog karaktera, usmjerene ka:

- Razbijanju predrasuda prema školi i buđenje interesa prema učenju uopšte;
- Razvijanju psiho-motoričkih sposobnosti i kreativnosti kod djece;
- Učenju osnovnih životnih pojmova (prostorna i vremenska orijentacija, prva slova i brojevi, i sl.), razvijanju higijenskih navika i društveno prihvatljivog ponašanja.
- Pored radionica, djeci su omogućeni izleti rekreativne prirode, posjete kulturnim institucijama, fabrikama i tome slično. Organizujemo i posjete ljekaru, sistematski pregledi i sl., u saradnji sa roditeljima/starateljima.
Podrška djeci uključenoj u redovni školski sistem u savladavanju gradiva
U okviru ovog segmenta radi se sa djecom koja su uključena u školu, ali imaju potrebu za dodatnim pojašnjenjima vezano za određene predmete (npr. matematika, fizika, hemija). Pristup ovom problemu je sistematičan, na način što su organizovane grupe po predmetima, kojima će se moći pridružiti sva djeca koja imaju probleme sa tim predmetom. Za svaku grupu je zadužen po jedan volonter, vanjski saradnik, učitelj za djecu ulice, ili animator koji može odgovoriti zahtjevu takvog rada. Osoba zadužena za rad sa grupom je takođe zadužena i da, u saradnji sa Savjetnikom, vodi evidenciju o učenicima iz grupe, u smislu njihovog napretka, promjena u ocjenama u školi, saradnje sa školskim osobljem,itd.
Do sada je 57-ero djece bilo uključeno u ovaj segment rada od čega je 38. djece upisano u prvi razred,a njih 11 u srednju školu. U školskoj 2011/2012 godini 35. djece obuhvaćeno je ovom podrškom.
Priprema za vanredno polaganje razreda osnovne škole (Instruktivna nastava)
U okviru edukativnog segmenta rada sa našim korisnicima realizuje se instruktivna nastava, s ciljem pripreme korisnika za vanredno polaganje razreda osnovne škole. Instruktivnu nastavu u Centru izvodi stručna osoba, učitelj, prema predviđenom nastavnom planu i programu. Ostvarena je saradnja sa Filozofskim i Edukacijsko- rehabilitacijskim falultetom u Tuzli i svake godine 10 studenata apslolvenata obavljaju praktičan rad u Centru i asistiraju učiteljici u direktnom radu sa djecom. Zahvaljujući dobroj saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, te sa Osnovnom školom “Simin Han”, polaganje se vršilo u Osnovnoj školi Simin Han a od školske 2011/2012 godine polaganje će se vršiti u OŠ koje gravitiraju mjestu prebivališta djeteta.

Od 2005 godine kroz segment instruktivne nastave prošlo je 63 korisnika, od kojih je njih 33 završilo osnovno obrazovanje.

Na vanrednom polaganju u junu školske 2009/2010 godine od pripremanih 13 korisnika uzrasta od 11-19 godina, pristupilo je njih 11, od toga je 1 završilo osnovno obrazovanja a ostali kandidati su završili po jedan razred . Trenutno se radi sa 12 korisnika za koje je planirano vanredno polaganje za mjesec oktobar školske 2011 /2012 godine.

.
 
 
 
 

Kontakt informacije

Udruženje "Zemlja Djece" Tuzla

Glavna kancelarija:
+38735257 391
hug.zemd@bih.net.ba
TTC Telex
+38735257389, 257390
telex@zemljadjece.org

Facebook profil

1278757327_facebook

Design by

150x75-png
www.hdstudio.ba
+387 61 743 466